Hlavní strana

 

Biotech slovník


Zadejte hledaný pojem či výraz:

Vámi zadanému slovu odpovídají následující pojmy či výrazy:

Nenašli jste co jste hledali? Kontaktujte nás na adrese issn@gate2biotech.com

alkylace

Alkylace je přenos alkylové skupiny z jedné molekuly do jiné. Alkylovou skupinu lze přenášet jako alkylový karbokation, volný radikál, karboanion nebo karben (nebo jejich ekvivalenty).

Alkylační činidla se v chemii široce používají, protože alkylové skupiny jsou pravděpodobně nejčastějšími skupinami v organických molekulách. Mnoho cílových biologických molekul nebo jejich syntetických prekurzorů obsahuje alkylový řetězec s určitými funkčními skupinami v určitém pořadí. Používá se zde selektivní alkylace, čili přidávání částí k řetězci s požadovanými funkčními skupinami, zvláště pokud není běžně dostupný biologický prekurzor.

V oblasti rafinace ropy se jako alkylace označuje zvláště alkylace isobutanu alkeny. Má velký význam pro kvalitnější využití ropy.

V medicíně se při chemoterapii využívá alkylace DNA k jejímu poškození u nádorových buněk. Tato alkylace se provádí třídou léčiv nazývaných alkylační antineoplastická činidla.alkylation

Alkylation is the transfer of an alkyl group from one molecule to another. The alkyl group may be transferred as an alkyl carbocation, a free radical, a carbanion or a carbene (or their equivalents).

Alkylating agents are widely used in chemistry because the alkyl group is probably the most common group encountered in organic molecules. Many biological target molecules or their synthetic precursors are composed of an alkyl chain with specific functional groups in a specific order. Selective alkylation, or adding parts to the chain with the desired functional groups, is used, especially if there is no commonly available biological precursor. Alkylation with only one carbon is termed methylation.

In oil refining contexts, alkylation refers to a particular alkylation of isobutane with olefins. It is a major aspect of the upgrading of petroleum.

In medicine, alkylation of DNA is used in chemotherapy to damage the DNA of cancer cells. Alkylation is accomplished with the class of drugs called alkylating antineoplastic agents.

Friedel-Craftsova alkylace benzenu.
Benzene Friedel-Crafts alkylation.

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

LinkedIn