Hlavní stranaTéma měsíceKvůli chystaným daním je výhodné nachystat se na topení...

Kvůli chystaným daním je výhodné nachystat se na topení biomasou

Datum: 13.11.2006 

Portál Gate2Biotech.com se tento měsíc věnuje tématu využití biomasy pro vytápění a získávání energie. V souvislosti s ohlášeným zdražováním cen fosilních paliv, zejména elektřiny a plynu a s ohledem na nutnost zavedení tzv. **uhelné daně k 1.1. 2008**, ke které se Česká republika zavázala Evropské unii, poroste výhodnost používání alternativních zdrojů energie také pro domácnosti. #img_299#.<> Jako perspektivní, se jeví rozvoj využití biomasy pro vytápění a ohřev. Portál Gate2Biotech zmapoval možnost využití podpory pro domácnosti v rámci státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, který vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí. V rámci tohoto programu mohou např. domácnosti získat dotaci na náklady spojené s instalací kotle na biomasu ve výši 50% z celkových nákladů. Přitom podle Českého sdružení pro biomasu má energie z biomasy z obnovitelných zdrojů nejvyšší potenciál rozvoje a její podíl je na energii z obnovitelných zdrojů nejvyšší. Biomasa, jako palivo pro vytápění a ohřev, je bezpochyby nejperspektivněji se rozvíjející oblast alternativních zdrojů energie z hlediska šetrnosti k životnímu prostředí, obnovitelnosti, a do budoucna i z hlediska ekonomického. V poslední době se dostává z pozice kuriózního paliva do pozice atraktivního zdroje energie pro široké spektrum uživatelů. Podle Českého sdružení pro biomasu má energie z biomasy z obnovitelných zdrojů nejvyšší potenciál rozvoje a její podíl je nejvyšší. #img_298#.<> Za biomasu označujeme veškerou organickou hmotu vzniklou prostřednictvím fotosyntézy a hmotu živočišného původu. V oblasti energií je tímto pojmem označována pouze rostlinná biomasa využívaná pro energetické účely jako obnovitelný zdroj energie. Jsou to právě obnovitelné zdroje energie, které hrají v energetických koncepcích vyspělých států, zejména v zemích Evropské unie, stále větší roli. Příčin můžeme uvést hned několik, od snižování spotřeby neobnovitelných zdrojů a tím snižování emisí skleníkových plynů a tím naplnění Kjótského protokolu, až po strategické hledisko energetické soběstačnosti. Kjótským protokolem se země, které ho ratifikovaly, zavázaly snížit emise skleníkových plynů. Česká republika se zavázala zvyšovat podíl energie vyrobené z obnovitelných zdrojů na její celkové výrobě. Do roku 2010 by tento podíl měl představovat 12,5% a do roku 2020 dokonce 20%. V současné době podíl energie z obnovitelných zdrojů v Česku zhruba je 2,5%. Používání alternativních zdrojů, které jsou v současné době většinou dražší, může být přitom za rok a čtvrt levnější. Česká republika se zavázala k přijetí tzv. „uhelné daně“, která má znevýhodnit užití právě neobnovitelných zdrojů a cíleně dát impuls k rozvoji a podpoře zdrojů obnovitelných. #img_300#.<> Tato daň byla v převážné většině zemí EU zavedena a platí od 1. ledna 2006. Česká republika si při svém vstupu do EU vyjednala přechodné období, takže uhelná daň u nás má vstoupit v platnost od 1.ledna 2008. Co přesně to bude znamenat pro konečného spotřebitele, lze v tuto chvíli jen domýšlet. Obecně se dá říci, že dojde ke zdražení energií vyráběných z neobnovitelných zdrojů, které zatím drtivě převažují. To je jistě pro většinu domácností, ale i průmysl, nepříjemná zpráva. Meziresortní komise, která se má zavedením této daně zabývat, byla kupodivu zřízena až v říjnu 2006 a začne fungovat od konce letošního roku. Jinými slovy řečeno, má na řešení tohoto problému, který bude obnášet jistě i nutnost legislativních zásahů, pouze jeden rok. #img_302#.<> Stát se snaží podporovat používání obnovitelných zdrojů také u fyzických osob a domácností. Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje každý rok státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie. V rámci tohoto programu poskytuje také domácnostem dotace na podporu investičních projektů na využívání obnovitelných zdrojů energie, mimo jiné i na zřízení zařízení na vytápění a ohřev pomocí biomasy. Je nutné si uvědomit, že prostředky na dotace jsou omezené. Tudíž v případě, že máte zájem o dotaci důsledně sledujte termíny podání žádostí. Dá se ovšem předpokládat, že v rámci plnění výše zmíněných závazků vůči EU se bude podpora podobných programů zintenzivňovat. Například v tomto roce dosud všichni žadatelé uspěli a zřejmě i proto ministr životního prostředí 15. září 2006 obnovil příjem žádostí do vybraných národních programů. #img_303#.<> Možnost získání dotace asi nejvíce zaujme majitele rodinných domků, kde je zřízení kotle na biomasu relativně snadné. V této situaci je třeba si uvědomit, že dotace může být vyplacena jedině zpětně. Což znamená financovat projekt z vlastních zdrojů nebo pomocí úvěru a poté žádat o dotaci z národního programu, ve výši do 50% z celkových investičních nákladů. Pozitivem je, že žádat můžete až jeden rok od instalace takového zařízení oproti dřívějším devíti měsícům. Přesto však nemá žadatel záruku, že žádost o dotaci mu bude schválena. I sami úředníci neoficiálně doporučují podávat tyto žádosti začátkem roku, kdy je šance na úspěch největší. Ale i v případě nezískání dotace, když budeme uvažovat výhody takového zařízení se jistě přechod na moderní kotle na biomasu vyplatí do budoucna i z finančního hlediska. Samotné podmínky pro náležité podání žádosti ovšem nejsou nijak drastické. Nejdůležitější je instalovat zařízení doložené certifikátem, doložit dodavatelské smlouvy a faktury, příslušné náležitosti ohledně stavebního řízení, případně kolaudační rozhodnutí. V neposlední řadě odborný posudek a v některých případech i energetický audit. V každém případě je nejlepší žádost a její náležitosti konzultovat s příslušným krajským pracovištěm Státní správy životního prostředí, která má příslušné programy na starosti. Například v roce 2005 bylo takto podpořeno 74 projektů fyzických osob dotací ve výši 2.404.000 Kč, přičemž celkové investiční náklady činily 6.314.000 Kč. V současné době je již také na trhu dostatečné spektrum výrobců a dodavatelů takových zařízení a jistě jich bude do budoucna přibývat. Můžete si vybrat z nejrůznějších nabídek kotlů na různé formy biomasy. Do budoucna je dobré zvážit instalaci automatizovaného dávkovače, což platí zejména u peletovaných nebo sypkých forem biomasy. „Je dobré zvážit i možnost kombinace různých druhů biomasy, např. možnost spalování slámy a dřeva. Nutností je zvážit také nevýhody a tou je zejména velký objem nelisovaných forem biomasy, a z toho vyplývající problémy s logistikou, uskladněním a někdy i s příliš výrazným aroma,“ říká Ing. Zdeněk Picka, odborník na spalování biomasy. Cena fosilních paliv se v současné době drží na poměrně nízké úrovni a proto není biomasa plně konkurenceschopná. Na druhou stranu při zemědělské a potravinářské výrobě vzniká velké množství odpadu, který se dá v kotlích na biomasu zužitkovat. Již je možné shlédnout instalace např. u soukromých zemědělců, kteří jsou díky kotlům na biopalivo v podstatě nezávislí. Musíte samozřejmě zvážit i jak budete konkrétní druh biomasy získávat. Pokud máte např. v sousedství pilu, která odpad z výroby vyváží na skládku, nebude asi velký problém tuto dřevní štěpku za odvoz získat. Podobné to může být i s různými zemědělskými družstvy nebo lesními závody. Dá se ovšem očekávat, že s rozvojem kotlů na biomasu si všichni budou postupně uvědomovat užitnou hodnotu pro ně z dnešního pohledu takového odpadu. Zdroj teoretických podkladů: * Biomasa pro vytápění v obcích i městech, CZ Biom České sdružení pro biomasu Partnery Témata měsíce jsou: --- **Společnost ČEZ** Více informací o "Zelené energii Skupiny ČEZ":[http://www.gate2biotech.cz/articles/zelena-energie-skupiny-cez-podpori-prospesne.html] #img_365#.<> "www.cez.cz":[http://www.cez.cz/presentation/cze/index.jsp] --- **Vydavatelství ERA** "www.era.cz/era/":[ http://www.erag.cz/era/vydavatelstvi.asp] #img_366#.<> Kniha se zabývá různými aspekty energetického využití biomasy. Důraz je kladen na široké možnosti tohoto druhu paliva.Podrobně je probráno uplatnění biomasy k vytápění domů a ohřevu vody, použití biopaliv pro osobní automobily a výroba elektřiny a tepla z bioplynu.Publikace rovněž uvádí, jak se dá biomasa výhodně spojit s dalšími zdroji energie tak, aby výsledný efekt byl optimální z hlediska ekonomického i ekologického. Kniha je určena široké veřejnosti. Čtenář se dozví, jak konkrétně může jednotlivé formy biomasy využít ve svém domě nebo bytě, jaká zařízení jsou k tomu potřeba, kolik je nutné do nich investovat i jak se určuje efektivita a doba návratnosti těchto investic. ---
46

Komentáře / diskuse


Váš komentář: 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn