Hlavní stranaStudentiDiplomky, stáže a stipendia

Stipendijní program Německé spolkové nadace pro životní prostředí pro Střední a Východní Evropu (MOE-Austauschstipendienprogramm der DBU)

 

Stipendijní program Německé spolkové nadace pro životní prostředí pro Střední a Východní Evropu logo DBU (MOE-Austauschstipendienprogramm der DBU)

Německá spolková nadace pro ţivotní prostředí - DBU (www.dbu.de) vypisuje každý rok stipendia pro kvalifikované absolventy vysokých škol ve Střední a Východní Evropě, zaměřených na studium různých oblastí ochrany a tvorby ţivotního prostředí.

Stipendijní program podporuje 6 - 12ti měsíční pobyty na německých odborných pracovištích: na vysokých školách, v podnicích, výzkumných ústavech nevládních organizacích, úřadech apod. Místo stipendijního pobytu si mohou zvolit sami žadatelé nebo zajistí DBU dle zvolené odborné oblasti/odborného záměru žadatele.

Seznam nabídek stipendijních míst je také na http://www.dbu.de/618.html (Stipendien/MOE-Ausstauschstipendienprogramm der DBU/Praktikumsplätze).

Výše stipendia: 1060 € měsíčně
Zahájení stipendia: zpravidla únor

DBU hradí kromě měsíčního stipendia také náklady na pojištění, související s pobytem v SRN i na přípravný jazykový kurz němčiny.

Podmínky, které musí splnit uchazeč o stipendium:

 • absolvent VŠ v ČR
 • státní příslušník ČR
 • trvalé bydliště v ČR
 • v době podání přihlášky o stipendium je mladší 30ti let
 • nadprůměrné závěrečné známky (dobrý aţ velmi dobrý)
 • titul (Master, Magister, Ing.; bakalář není dostačující)
 • studium dokončil před méně neţ 3 roky
 • záměr, kterému se chce uchazeč v rámci stipendia věnovat musí být ekologické téma, aktuální z pohledu ČR nebo EU
 • znalosti německého jazyka, které musí prokázat min. měsíc před zahájením stipendia např. potvrzením z jazykového oddělení VŠ, jazykové školy
 • podání přihlášky do stipendijního programu v německém nebo anglickém jazyce
 • v případě vyzvání ze strany DBU k osobnímu pohovoru, prezentace tématu v německém nebo anglickém jazyce
 • německý projektový partner nebo hostitelská organizace nemusí být určena v termínu podání přihlášky

Pokud uchazeč tyto podmínky splní, zaregistruje se v elektronickém systému podávání přihlášek a přihlášku zpracuje v tomto systému včetně všech požadovaných příloh http://www.dbu.de/1461.html.

Žádost o stipendium se předkládá do termínu, uvedeném vždy na https://www.dbu.de/1461.html a musí kromě vyplněné Online-přihlášky http://www.dbu.de/1461.html v německém či anglickém jazyce obsahovat i požadované přílohy v češtině a v NJ či AJ (stačí vlastní překlad). (Elektronický systém se následující den po termínu odevzdání přihlášek uzavře!)

Obsah přihlášky:

 • návrh odborného záměru, kterým se chce žadatel zabývat v rámci stipendijního pobytu, v členění a rozsahu dle pokynů v On-line přihlášce.
 • fotografie
 • životopis s popisem zájmů a vlastní profesní perspektivy, publikační činnost, výzkumné úkoly, projekty
 • doklad o absolvování státní závěrečné zkoušky včetně známky za diplomovou práci v ČJ a NJ nebo AJ musí být přiložen (pokud uchazeč ukončí studium po podání přihlášky, musí doklad o absolvování závěrečné zkoušky dodat nejpozději do termínu přijímacího pohovoru, v tomto případě dokládá k přihlášce potvrzení VŠ, že je studentem a termín předpokládaného ukončení studia)
 • doklad znalostí německého jazyka - pokud je k dispozici
 • doporučení školitele nebo nadřízeného v NJ nebo AJ, případně v ČJ s překladem


Pokud má uchazeč dotazy nebo potřebuje pomoci, kontaktuje zastoupení DBU v ČR a SR. Před zpracováním přihlášky je vhodná konzultace záměru/projektu na zastoupení DBU v ČR a SR.

Vybraní uchazeči budou DBU písemně pozváni k přijímacímu pohovoru, který se koná na podzim v Praze.

Od žadatelů se vyžaduje alespoň průměrná znalost německého jazyka a schopnost prezentace projektu v němčině nebo angličtině, komunikace v místě pobytu může být v angličtině. DBU může po osobních rozhovorech vyžadovat absolvování kurzu německého jazyka, v tomto případě musí uchazeč měsíc před nástupem na stipendium
předložit doklad o absolvování kurzu.

Žádat o stipendium nelze opakovaně.

Aktuální termíny, informace i formuláře najdete na: http://www.dbu.de/1461.html (MOE-Ausstauschtipendienprogramm mit Tschechien).

Zastoupení DBU v ČR a SR:

Společnost pro Lužické hory, zastoupení DBU v ČR a SR, 
Ing. Romana Cermanová, Zahradní 781, 463 34 Hrádek nad Nisou,

tel.: 487 523344, 777 216852,
E-mail: r.cermanova(at)gmail.com, skype: luzicke.hory 

Kontakt:

 

 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn