Hlavní stranaUniverzityJihočeská univerzita v Českých BudějovicíchZemědělská fakulta

Katedra rostlinné výroby a agroekologie

 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie, jako nosná katedra zastřešující fytotechnicky zaměřené studijní obory a specializace, vznikla sloučením stávajících kateder – katedry rostlinné výroby, katedry travních ekosystémů a horského zemědělství, katedry agroekologie a Biotechnologického centra ZF JU. Historie katedry rostlinné výroby a agroekologie tak sahá až ke vzniku Zemědělské fakulty v roce 1960. Pedagogické a vědecko-výzkumné zaměření katedry je cíleno do oblastí pěstování, šlechtění a ochrany rostlin, do oblasti péče o krajinu a ekologického zemědělství a do oblasti rostlinných biotechnologií.


Adresa

Studentská 13
370 05 České Budějovice
Tel: +420 38 777 2588
Web: http://krv.zf.jcu.cz/


Projekty

NázevDoba trvání

NázevPopis
Zemědělské biotechnologieAbsolventi se uplatní při analýzách krmiv, genomu zvířat, diagnóze chorob, resp. při využití molekulárních technik ve šlechtění rostlin, diagnóze rostlinných chorob apod. Absolvent může pokračovat v navazujícím magisterském studiu v oborech Rostlinné biotechnologie nebo Živočišné ...
AgroekologieAbsolventi bakalářského studijního oboru Agroekologie budou schopni řídit a realizovat především na podnikové úrovni opatření na ochranu a využívání zemědělské krajiny v souladu se zásadami trvale udržitelného hospodaření. Zvládnou odborné znalosti a dovednosti v zemědělských technologických...
AgropodnikáníStudenti bakalářského stupně jsou připravováni jako odborní pracovníci a podnikatelé pro výrobní a ekonomický management podniků se zaměřením na provoz, služby a obchod se specializacemi na zemědělské podnikání, zpracování potravinových surovin i v nezemědělských výrobních procesech. Absolventi se...
Zemědělství Studenti jsou připravováni pro podnikání na úseku zemědělství a pro řídící činnost ve středních článcích zemědělské prvovýroby, souvisejících především s pěstováním zemědělských plodin a chovem hospodářských zvířat.Absolventi se kromě řízení podniků zemědělské prvovýroby uplatní při práci v...
Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajiněCílem bakalářského studijního oboru je připravit odborníky schopné samostatně podnikat v zemědělství a příbuzných a navazujících oborech, projektovat, organizovat a v praxi řídit trvale udržitelné systémy zemědělské produkce. Absolventi studia budou schopni využívat komparativní výhody zájmového...
Rostlinné biotechnologieMagisterské studium Rostlinných biotechnologií bude vytvářet profil absolventa zemědělské specializace nového typu, který bude zvládat základní odborné problémy zemědělské výroby, profilovat se však bude především jako odborník schopný v plném rozsahu aplikovat a rozvíjet poznatky z oblasti...
Zemědělské inženýrstvíAbsolvent tohoto oboru studia je zemědělským inženýrem, který disponuje širším teoretickým základem a praktickými znalostmi z oblasti přírodních věd, techniky, technologie, ekonomiky a mechanizace rostlinné a živočišné výroby. Nedílnou součástí studia je práce s informacemi a jejich aplikací v...
AgropodnikáníV rámci navazujícího magisterského studia v oboru Agropodnikání jsou studenti připravováni pro vedoucí odborný výrobní a ekonomický management podniků se zaměřením na provoz, služby a obchod se specializacemi na zemědělské, potravinářské a nezemědělské výrobní procesy včetně porad...
Fytotechnika V rámci navazujícího magisterského studia Fytotechnického oboru budou studenti připravováni pro odbornou a řídící činnost zaměřenou na uplatnění pěstitelských systémů v zemědělství. Zároveň budou odborně připravováni pro zabezpečování výroby živočišné, jakož i pro péči o krajinu a účelové...
Zemědělské biotechnologiePodle zaměření doktorské disertační práce a volby studijních předmětů je studijní obor orientován do oblasti pedologie, agrochemie  a výživy rostlin, agrotechniky, herbologie a komplexní zpracování fytomasy. Ke všeobecným znalostem, které absolvent získá v průběhu studia, patří především osvojení...
Obecná produkce rostlinnáPodle zaměření doktorské disertační práce a volby studijních předmětů je studijní obor orientován do oblasti pedologie, agrochemie  a výživy rostlin, agrotechniky, herbologie a komplexní zpracování fytomasy. Ke všeobecným znalostem, které absolvent získá v průběhu studia, patří především osvojení...
Speciální produkce rostlinnáAbsolventi získají speciální vědomosti a dovednosti, související s vlastním tématem disertační práce a to jednom z uvedených okruhů: (i) rostlinná produkce, (i i) pícninářství (i i i) šlechtění rostlin. Ke získání speciálních znalostí přispívá výběr povinně volitelných a výběrových předmětů a dále...
Aplikovaná a krajinná ekologieAbsolvent bude připraven systémově řešit a provádět: hodnocení ekologických funkcí krajiny ve vztahu ke klíčovým hospodářským aktivitám v krajině (ekologický monitoring, kauzální vazby mezi stavem prostředí, funkcemi ekosystému a aktivitami člověka; propracování východisek k péči o krajinu;...

Výuka zajišťovaná Biotechnologickým centrem je přehledně shrnuta na těchto strákách:http://krv.zf.jcu.cz/

Témata nabízených i řešených diplomových prací naleznete zde: http://krv.zf.jcu.cz/

Datum aktualizace: 26.1.2012

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn