Hlavní stranaUniverzityUniverzita Palackého v OlomouciPřírodovědecká fakulta

Katedra ekologie a životního prostředí

 

Hlavní náplní katedry je výuka studentů a vědecký výzkum v oblasti ekologie, ochrany přírody, ochrany a tvorby krajiny, využití území a revitalizací. Kromě výzkumných projektů v rámci  národních a resortních grantových agentur, se členové katedry podílejí na zpracování celé řady odborných expertiz v oblasti ochrany přírody a životního prostředí (EIA, biol. hodnocení, expertní činnost pro resortní ministerstva: životního prostředí a zemědělství).

SPOLUPRÁCE

Katedra ekologie a ŽP spolupracuje s celou řadou partnerských subjektů (VŠ, výzkumné ústavy i praxe) jak v rámci ČR, tak ze zahraničí. Členové katedry se dále účastní práce v poradních sborech CHKO a NP, ve vědeckých a redakčních radách, v oborových komisích a v celé řadě národních i mezinárodních profesních sdružení (např. Centre International du Myriapology, Česká limnologická společnost, Česká pedologická společnost, Česká společnost pro krajinnou ekologii, CZ-IALE, Československá společnost mikrobiologická, Entomologická společnost, International Union of Soil
Sciences, International Society of Organic Agriculture Research, Zoologická společnost). Katedra je kolektivním členem Europarc Federation a České společnosti pro ekologii.
Pracovnící katedry pedagogicky působí na partnerských pracovištích (Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích, Masarykova univerzita v Brně, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ostravská univerzita, Univerzita Karlova v Praze a další).

VÝZKUM NA KATEDŘE

Výzkumná aktivita členů katedry je soustředěna do několika hlavních tematických okruhů:
- ekologie živočichů (populační ekologie, ekologie společenstev, autekologie);
- mikrobiální ekologie tekoucích vod a chemismus vod;
- ekologie zemědělské krajiny, agroekologie a ekologie, půdy;
- ekologie říční krajiny;
- ekologie a konzervační biologie rostlin a živočichů;
- problémy ochrany přírody zaměřené na otázky fragmentace krajiny, revitalizace a na biodiverzitu.

Možnosti studia
Katedra garantuje bakalářské studium oboru Ochrana a tvorba životního prostředí (OTŽP) a navazující magisterské studium oborů Ochrana a tvorba životního prostředí, Ochrana a tvorba krajiny a Ochrana přírody. Katedra dále garantuje výuku učitelství oboru Biologie v ochraně životního prostředí a podílí se rovněž na výuce oborů Systematická biologie a ekologie, učitelství biologie a dalších oborů. Vedle vlastních pracovníků katedry se na zajištění výuky podílí celá řada externích spolupracovníků z jiných vysokých škol, z vědeckých institucí i z praxe. Součástí výuky jsou také povinná či výběrová terénní cvičení a exkurze a zpracování vlastních studentských projektů. V rámci studia mohou studenti absolvovat vybrané výměnné stáže v zahraničí.
Katedra ekologie a životního prostředí je garantem doktorského studijního programu (Ph.D.) Ekologie a životní prostředí – oboru Ekologie.

Uplatnění absolventů
státní správa, AOPK , CHKO, NP, věda a výzkum (akademické ústavy, muzea, VŠ), soukromé firmy činné v oblasti ŽP (odborné posudky, plánovací činnost, poradenství, revitalizace, cestovní ruch), školní a mimoškolní pedagogika (ZŠ, SŠ, VŠ, Střediska ekologické výchovy, DDM).


Adresa

tř. Svobody 26
771 46 Olomouc
Tel: 58 563 4551
Web: http://ekologie.upol.cz/index.php


Projekty

NázevDoba trvání

NázevPopis

Datum aktualizace: 4.3.2012

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn