Hlavní stranaBiotechnologie - událostiOdpadové fórum 2012

Odpadové fórum 2012

 

Kouty nad Desnou (Duben 23-25, 2012)

České ekologické manažerské centrum (CEMC), redakce odborného měsíčníku ODPADOVÉ FÓRUM srdečně zvou na 7. ročník symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství ODPADOVÉ FÓRUM 2012 do Jeseníků, do hotelu Dlouhé stráně v Koutech nad Desnou (součást obce Loučná nad Desnou). O co při organizaci symposia zvláště jde a jaký je jeho cíl
Jde o rozšíření kontaktů mezi výzkumnou sférou a praxí a o zprostředkování informací o výsledcích výzkumu pro podnikatelskou sféru a současně o informování výzkumných pracovníků o prakticky potřebných výzkumných tématech, kterými by se výzkum měl zabývat. Symposium je určenok prezentaci výsledků výzkumů v oblasti nakládání s odpady, prevence vzniku odpadů, sanací ekologických zátěží a dalších souvisejících oborech formou srozumitelnou a přínosnou široké odborné veřejnosti, pro zástupce podnikatelské sféry a veřejné správy, aby se seznámili s výzkumnými tématy a projekty, na kterých se v ČR a SR pracuje, s cílem eventuálního převzetí nebo rozvinutí dosažených výsledků v praxi, případně k navázání spolupráce s výzkumnými pracovišti, k seznámení představitelů výzkumné obce s potřebami reálného "odpadářského života" a případnému navázání spolupráce. Tématika symposia: Předcházení vzniku odpadů - Systémové otázky odpadového hospodářství - Nebezpečné odpady - Stavební a minerální odpady - Biodegradabilní odpady - Sanace ekologických zátěží - Materiálové využití odpadů - Energetické využití odpadů - Kapalné odpady a průmyslové odpadní vody - Odpadní plyny a čištění spalin.Souběžně se symposiem ODPADOVÉ FÓRUM 2012 se bude na stejném místě konat 3. ročník konference Výsledky výzkumu, vývoje a inovací pro obnovitelné zdroje energie OZE 2012 (více na www.oze2012.cz). Dále symposium tradičně bezprostředně navazuje na chemicko-technologickou konferenci APROCHEM 2012 (www.aprochem.cz), která se koná na stejném místě od 23. do 25. 4. 2012. Účastníci symposia se zájmem o problematiku těchto odborných setkání se mohou zúčastnit těchto akcí bez placení dalšího vložného.Symposium je pořádáno v úzké spolupráci s elektronickým recenzovaným časopisem WASTE FORUM (www.wasteforum.cz) a autoři všech prezentovaných příspěvků mají možnost je nabídnout po příslušné úpravě k uveřejnění v tomto periodiku, které se nachází na Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v ČR. PŘIHLÁŠKY PŘÍSPĚVKŮ DO 15. 1. 2012
Použijte prosím přihlašovací formulář na www.odpadoveforum.cz/symposium2012. Na přednášky v odborných sekcích je vyhrazeno 15 minut a 5 minut na diskusi. Možné jsou i prezentace formou vývěsek (posterů). Jednacím jazykem je čeština a slovenština. Prezentace příspěvků v angličtině je alternativně možné. Zahraniční hosté jsou vítáni, nicméně tlumočení nezajišťujeme.
Autoři příspěvků se rovněž přihlašují k účasti a platí vložné, přednášky nejsou honorované. Bližší informace k ubytování, stravování, programu a formulář přihlášky účasti budou k dispozici na internetu v únoru 2012. Termín pro přihlášky účasti bude 31. 3. 2012. Za nepřednesenou přednášku či nevystavený poster bude fakturován poplatek 1000 Kč za zařazení příspěvku do programu a uveřejnění textu ve sborníku.Firemní prezentace - komerční prezentace firem na symposiu za úplatu je možná. Přehled možných forem na požádání zašleme: symposium(at)cemc.cz.

Více: http://www.wasteforum.cz/

OPPI, MPO, EU
Czech Bio

Doporučujeme

Biosimilars

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn